سرویس 5 تیکه گرد

تومان360.000

محل تولید:یزد

طول گرد بزرگ۱۰۰
عرض گردبزرگ۱۰۰

طول گرد متوسط۶۵
عرض گرد متوسط۶۵

طول گردپذیرایی۴۵
عرض گرد پذیرایی۴۵

طول گرد کوچک۲۰
عرض گرد کوچک۲۰

85 عدد در انبار