سرویس 5 تیکه گرد

تومان360.000

محل تولید:یزد
طول گرد بزرگ:۱۰۰

عرض گردبزرگ:۱۰۰

طول گرد متوسط:۶۵

عرض گرد متوسط:۶۵

طول گردپذیرایی:۴۵

عرض گرد پذیرایی:۴۵

طول گرد کوچک:۲۰

عرض گرد کوچک:۲۰

85 عدد در انبار