سرویس افشاری

تومان540.000

محل تولید:یزد

طول بقچه:۱۰۰
عرض بقچه:۱۰۰

طول ناهار خوری:۱۵۰
عرض ناهار خوری:۵۰

طول نیم رانر:۸۰
عرض نیم رانر:۵۰

طول عسلی:۳۳
عرض عسلی:۴۵

150 در انبار