ست سنگاب و گلدان

تومان5.400.000

قیمت هر عدد گلدان 33سانت  خمره ای: یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

قیمت سنگاب 26 سانت: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

4 عدد در انبار