ست تنگ و کاسه فیروزه کوبی

تومان2.380.000

قیمت تنگ 25 سانت: پانصدو نود هزار تومان

قیمت کاسه دهنه 15: یک میلیون و دویست هزار تومان

4 عدد در انبار