ست تنگ و قندان سفینه

تومان2.300.000

قیمت تنگ 25 سانت: هر عدد ششصد هزار تومان

قیمت قندان سفینه سایز 4 اندازه 19 سانت: یک میلیون و صد هزار تومان

4 عدد در انبار