ست تنگ و سنگاب

تومان6.100.000

قیمت سنگاب 26 سانت: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

قیمت تنگ 40 سانت: دو میلیون و دویست هزار تومان

5 عدد در انبار