ست آجیل خوری لب دالبر

تومان6.250.000

قیمت کاسه کوچک 10 سانت هر عدد: ششصدو پنجاه هزار تومان

قیمت کاسه بزرگ 20 سانت: دومیلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان

5 در انبار