پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

کیف دستی و دوشی دانشجویی

تومان90.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

رومیزی و قاب

تومان9.400.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

رومیزی

تومان2.600.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

رومیزی

تومان6.700.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

دستمال چهار گوش

تومان5.500.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

کاور عینک یا موبایل

تومان550.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

روتختی

تومان20.000.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

قاب پرنده صلح

تومان750.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

تابلو یا رحمن

تومان780.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

سرویس 5 تیکه گرد

تومان360.000

پارچه قلمکار/ترمه/سوزن دوزی

جامدادی ترمه

تومان12.000